Quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Xác định mục tiêu bài dạy

2. Xác định mục tiêu của từng hoạt động thuộc tiến trình bài học

3. Thiết kế hoạt động trong tiến trình dạy học

4. Ví dụ về thiết kế hoạt động

Bài viết tạo bởi: Lê Quang Hào  (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)